مستر برند

تدوین استراتژی و تولید محتوا

امروز دیگر نقش اساسی محتوا در بیزینس و در مهمترین اجزاء بیزینس از جمله برندینگ و بازاریابی، بر هر کسی که به بیزینسی با اهر اندازه، مشغول است، کاملا آشکار است.

نگاه مستربرند به داستان محتوا، نه به عنوان یک جزء عملکردی در بازارایی بلکه به عنوان بخش مهمی روح و جان بیزینس می‌باشد که در طراحی و تدوین مدل بیزینسی بایستی حضور داشته باشد. داستان این حضور، با تدوین استراتژی محتوا از بالا به پایین شروع می‌شود. رسالت محتوا در برندینگ، در بازاریابی و فروش، در ارتباط با مشتریان و… در قالب استراتژی محتوا تدوین می‌شود. در تدوین استراتژی محتوا تمام فعالیت‌های مرتبط با محتوا، تمام فعالیت‌های اثرپذیر از محتوا، نقش محتوا در تحقق اهداف بیزینس، اهداف تولید محتوا، شاخص‌های ارزیابی و اندازه‌گیری اثرات محتوا، شیوه دریافت و تحلیل بازخورد محتوا و به طور کلی مهمترین موضوعات مرتبط با محتوا، تعیین و تعریف می‌شود. بدون استراتژی محتوا در بیزینس، مصداق آن جمله معرف خواهیم بود که “اگر نمی‌دانید به کجا می‌خواهید بروید، هر جاده‌ای شما را به آنجا خواهد برد!”

اجرای برنامه و استراتژی محتوا در بخش تولید محتوا، از دیگر سرویس‌های مستربرند است که در ادامه داستان محتوا، ارائه می‌شود که تحت عنوان مدیریت تولید محتوا در تالی ارائه شده است. بر اساس استراتژی محتوا تالی، مجموعه فعالیت‌های تولید محتوا در تمام سرفصل‌های محتوایی، اجرا خواهند شد که نتیجه آنها، تامین محتوای مورد نیاز برای انتشار در تمام کانال‌های ارتباط و تعامل بیزینس با مشتریان است: محتوای خاص سئو در وب‌سایت، محتوای مورد نیاز برای شبکه‌های اجتماعی مختلف، محتوای مورد نیاز کمپین‌های مختلف و …

با توجه به اینکه دو حوزه از مهمترین حوزه‌های کابردی و پرتکرار مصرف محتوا، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت می‌باشد، در تالی ارائه این سرویس‌ها به شکل مجزا و تخصصی نیز دیده شده است. به عنوان مثال استراتژی محتوای شبکه‌های اجتماعی، تدوین می‌شود و اجرای استراتژی یا توسط خود بیزینس و یا توسط تیم مستربرند انجام خواهد شد.